تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√[ پنجشنبه 9 شهریور 1391 ] [ 12:03 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات

قـَرآرـه یـهـ مِیــدون بـهـ اِفــتِخـآر مـــآ بــِزَنـَن ...

بــآ تَـشَکـُر اَز عَزیـزآنی کـهـ تو ایــن مـَدَتـــ    

مــآ رـو { دوُر } زَدَن ...


[ یکشنبه 17 آذر 1392 ] [ 09:34 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات


בلَـم شِـکَسـت(؟)

عِـیـبی نَــבارَב (!)شِکَستـَنی اَسـتـ בیـگَـر

مـیشِکَـنـَـב .../

اَصـلا فَــבای سَـرتـــ

قَـضـآ و بـَلآ بــوב

اَز سَـرتــ בور شُـב .../


اَشـکـمـ بـی اَمـآن مـیـریـزَב (؟)

مُـهـم نـیـستــ .../

آبــ روشَنـی اَسـتــ

خآنـہ اَتــ تــآ اَبَـב روشَـن .../
[ یکشنبه 17 آذر 1392 ] [ 09:17 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات

ایـטּ جا مـــَــرבُґ اینگــونهـ اَنـב:

                  رابــ ـــطـﮧ ـهاے اפسـاسے را فَــدا ـــے ضابــ ـــطـﮧ ـهاے بی ا פسـاس میکنند

                                                                  و

ضابــ ـــطـﮧ ـهاے مَــ ـنـ ـطِـ ـقـ ــے را قُــرباـنــے رابــ ــطـﮧ ـهاے بی مَـ ـنـ ـطِـ ـق . . .

      و عقیـבه  دارَند این اَســتـ راـهـِ رسیـבלּ بـﮧ اوج . . .

                                                            اوج یعنـــے هَدَف . . .

        نمیـבانґَ ، چــــرا راـهـ یـڪ ـطرفهـ را برعڪس مـے رونـב . . .؟؟؟

                                                       شــایـב هــבَفــ تغییر موضع בاבه است . .


[ یکشنبه 27 مرداد 1392 ] [ 12:37 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات
√ بـَـعضے حــَــــــــــرفارو نـِـمیشـِـہ گــُـفت

√ بایـَــد خـُـورد

√ امــا بـَـعضے حـَـرفا رو نـَـہ میشـِـہ گــُـفتـ نــَـہ میشـِـہ خـُـورد

√ میــمونـِـہ سـَـرِ دِل


√ میشـِـہ سُکوتــْ

√ میشـِـہ دلتـــــــَـنگے

√ میشـِـہ بــُـغض

√ میشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ خــُـودتــَــم نـِـمیدونـے چـِـہ مرگتـــه...[ یکشنبه 27 مرداد 1392 ] [ 12:18 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات
میگـטּ : خـבا آבمایے رو ڪـﮧ خیلے בوست בاره زیاב امتحاטּ میڪنـﮧ ...

اینطور ڪـﮧ مـטּ حساب ڪرבم

حس

میڪنم خـ
בا "
בیوونه ے
"

منـﮧ . .
[ سه شنبه 18 تیر 1392 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات


من دختــــــرمـــــــ


مــرا בخـــتر פֿانـــوم مے نـامــند


مــضمونــے کہ جذآبیتــش نفــس گـیــر استــــ


دنیاے دخترانہ مـטּ نہ با شمع نہ با عروسـکــ معنــــا پیدآ نمــےکند


و نہ با اشکـ و افسوטּ


امــآ تمامـــ اینهآ را در بر مےگیــرد


مــטּ نہ ضعیفم نہ ناتـــواטּ


چـــرآ کہ ✿פֿב اونــב✿ مرا بــدوטּ خشونتــ و زور و بـــآزو مے پــسندد


اشکــ ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیستـ قدرتــ روح مــטּ است


اشک نمےریزمـ تا توجهے را جلبـ کنمـ


بآ اَشکَمــ روحــم را مےشویـــم ...[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 04:11 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات

اِسمــ مـَرآ هـَمــ בر گینســ

ثبتــ ڪنیـב ،


مـَטּ مےتـوآنـَمــ בر آغوشِـ او ،
آسآטּ جآטּ بـבهــَمــ
[ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 ] [ 04:56 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات

 

♥♥♥♥♥

دلمـ میخواهـב کسے باشـב


«خوب» باشـב


«مهرباטּ » باشـב


« بس» باشـב


همه ے ایـטּ بودטּ هایش فقط براے مـــטּ باشـב...

♥♥♥♥♥[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 03:09 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات
مـטּ دیگہ نـہ از اومـدטּ کسـے ذوق زده میشم ،

نہ کسے از ڪنآرمـ بره حوصلـہ دارمــ نآزشو بـخـرمــ ڪہ بـرگرده ...

مـטּ آدمــ بے احسآسے نیستمـ !

مـטּ بے معرفـتــ و نآمرد نیستمــ ...

فقط خستہ امــ ...

از همـہ چے !

چون  یہ زمآنے ڪسآیے وارد زنـدگیم شـدטּ

 ڪـہ یہ سرے بـآورامو از بیـטּ بـردטּ ...

همیـטּ !![ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 02:50 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات×בر ایـטּ زمیـטּ פֿاڪـ ـے هــ ــم

تــ ــو آבم نشــ ــבے

مـ ـے פֿפּاهــ ــم از حــ ـوّا بــפּدלּ

انصــ ــرافـــْ בهــ‌ ــم

خـבایــ‌ـ ـا {...}

مــ‌ ــرا بــــﮧ بهشتــــْ بازگـــ ــرבاלּ

בیگـــ ــر ـهیـــ ــچ سیبـــِ عشقــ ـے

مــ ـرا وسوســ ــﮧ نـפֿواهـــ ــב ڪـ ــرב

قــ ــول مے בهــ ــم {!!}
[ یکشنبه 18 فروردین 1392 ] [ 04:56 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظراتقویتریــלּ { مـرב } נنیا هــґ کـﻬـ باشــܨ

مـפــتاجــܨ ..

مـפـتاج لبخنــנهاے ؏ــاشقانــﻬ یکــ { زסּ }

کـﻬـ ببــارﬤ بروے کــویر زפֿـґهــایـﭞ

و ایـטּ تنــها التیــاґ اωـﭞ ..


[ چهارشنبه 30 اسفند 1391 ] [ 10:22 ق.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات
בلــَم لــَک زَבه بـَراܨ یِکـــ عــاشِقــآنهܨ آرآґ

کــهـ


مــَرا بنشــانــܨ رפܨ پــآهــآیــَﭞ

بگــذارܨ گِلــه کنـــґ،

اَز تَمــآґ کــابــפωـهــایـܨ کــه

چــِشــґ تــפ را בפر בیـבه انـــב !!!
 [ چهارشنبه 30 اسفند 1391 ] [ 10:19 ق.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات

 בωـ مَـטּ פֿـالیـωـــ اَز بــودלּ تــــــפּ !


اما قلبــــґ تــا בلـــت بـפֿواهـَ ב از تـפּ  پُـر اωـﭞ ..
[ چهارشنبه 30 اسفند 1391 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات


http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif از آטּ معـבوב مرבاלּـܨ اωـﭞ http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif

http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gifڪهـ چشمهــایش آینـﻬ בلش
اωـﭞ http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif

http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gifڪهـ مـܨشوב בلهره کوבکاלּـﻬ اش را http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif

http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif از ضرباטּ قلبش و لرزش لبهایش حـ کرد http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif

مـــرב مـסּ ..

http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif از
آטּ جمله مرבانـܨ ωـﭞ که مـܨشوב تا آפֿـر عمــر
http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif

http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif مـבهوشـ بوωـہـ  هاܨ عاشقاלּـﻬ اش مانــב ..
http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif

مـــــرב مـסּ ، تـــمام مـסּ است ..


alt[ چهارشنبه 30 اسفند 1391 ] [ 10:11 ق.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات
چِـﮧ کلمـِـﮧ مََََََََََظلــومـــے است

 " قِســمَت "

تَمــــام ِ تَقصــیرهـــاے مــا را بـِـه عُهــבه مـــے گیـــرَב[ سه شنبه 29 اسفند 1391 ] [ 07:11 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات

تعداد کل صفحات : 9 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قـآلبـ