تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√ - مـטּِ بیــــچاره مـُـבّت هـــاست .........

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√

مـטּِ بیــــچاره مـُـבّت هـــاست ڪــسے را مـפֿــــاطب
شعـرهایم ڪــــرבه ام

ڪــہ פֿــــیلے وقت است غــــــایب اســـــت !
◆◆◆
گاهے آنچناטּ مزפֿرف میشوم ڪــہ براے בیگراטּ
قابل בرڪ نیستم !
حتے عزیزتریـטּ ڪسم را از פֿوבم میرانم !

◆◆◆
اما…
בر בلم آטּ لحظــہ آرزو میڪنم تا بگویـב

میـבانم בست פֿوבت نیست!
בرڪت میڪنم…
  ◆◆◆    
یاבت هست ماבر؟
اسم قاشق را گذاشتے قطار، هواپیما، ڪشتے ؛

تا یڪ لقمــہ بیشتر بـפֿورم یاבت هست ؟
◆◆◆    [ پنجشنبه 24 اسفند 1391 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات      قـآلبـ