تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√ - چه کسی میداند

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√
کسـﮯ چـﮧ میـבֿانــבֿ نبوבֿنت چـﮧ حسرتـﮯ بر בֿلم گذاشتـ ـ ـ ـﮧ استـ ـ ـ

کسـﮯ چـﮧ میـבֿانــבֿ کـﮧ بـﮧ انتــﮭاﮮ بوבֿنم رسیـבֿه ام

                                                      کسـﮯ چـﮧ میـבֿانــבֿ بر هر کوچـ ـﮧ اﮮ پا میگذارم

 تـבֿاعـﮯ خاطرات گذشتـﮧ شاهرگ احساسم را میزنـבֿ                      

کسـﮯ چـﮧ میـבֿانــבֿ لجبازﮮ هاﮮ کوבֿکانـﮧ ام ناشـﮯ از ترس روبـﮧ رو شـבֿטּ با خاطرات بوבֿטּ با توستـ ــ

کسـﮯ چـﮧ میـבֿانــבֿ از تو فرو ریختـﮧ ام.....
[ دوشنبه 9 بهمن 1391 ] [ 04:01 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات      قـآلبـ